وبلاگ گروهی امورفرهنگی سمنان
پایگاه اینترنتی دائمی دانشجویان واساتید کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی سمنان ورودی 89

سرفصل محتوایی دروس کارشناسی ارشد رشته مديريت امور فرهنگي PDF چاپ نامه الکترونیک

نيمسال  اول سال تحصيلي

كد درس

عنوان درس

نوع درس

تعداد واحد

مديريت/غيرمديريت

زبان تخصصي

پيش نياز/نظري

2

غيرمديريت

اصول و مباني اقتصاد

پيش نياز/نظري

2

مديريت/غيرمديريت

كاربرد آمار در مديريت

پيش نياز/نظري

2

غيرمديريت

اصول حسابداري

پيش نياز/نظري

2

مديريت

سير هنر در تاريخ

پيش نياز/نظري

2

غيرمديريت

اصول و مباني مديريت

پيش نياز/نظري

2

غيرمديريت

رفتار سازماني

پيش نياز/نظري

2

مديريت/غيرمديريت

فلسفه و منطق

پيش نياز/نظري

2

جمع

16

 

نيمسال دوم سال تحصيلي 

عنوان درس 

نوع درس 

تعداد واحد

نقش رسانه ها در ارتباطات جمعي

نظري

2

اصول آموزش در محدوده نياز هاي فرهنگي

نظري

2

روش تحقيق

نظري

2

اصول بودجه

نظري

2

زبان انگليسي

نظري

2

آشنايي با تاريخ و فرهنگ و هنر

نظري

2

جمع

12

 

نيمسال سوم سال تحصيلي

عنوان درس

نوع درس

تعداد واحد

 تاريخ تفكر معاصر

نظري

2

تئوري هاي مديريت

نظري

2

جامعه شناسي فرهنگي

نظري

2

روابط و سازمان هاي بين المللي

نظري

2

مسائل فرهنگي جهان معاصر

نظري

2

ادبيات فارسي

نظري

2

 جمع

12

 

نيمسال چهارم سال تحصيلي

عنوان درس

نوع درس

تعداد واحد

مفاهيم انقلاب

نظري

3

مديريت منابع انساني

نظري

2

پايان نامه

عملي

3

جمع

8ارسال توسط قندالی

اسلایدر